Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL – DIENSTEN

[Lot to Learn]

[KvK 82396051]

[Nuenen]

[lotte@lottolearn.nl]

Artikel 1 Begripsbepaling

 1. ‘Lot to Learn’: de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van advies binnen de fysieke leeromgeving.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ worden verstaan de persoon, de school, de onderneming of de instelling waarmee een overeenkomst wordt of is gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten. Indien het door de overheid gesubsidieerde dienstverlening betreft worden de voorwaarden voor de verstrekking van de overheidssubsidie geacht deel uitte maken van de overeenkomst.
 3. Onder ‘werkzaamheden’ of ‘opdracht’ worden verstaan een door opdrachtnemer uit te voeren of uitgevoerd(e) training, workshops, congres, studiedag, begeleiding en advies.
 4. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan een door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte of schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever strekkende tot het (doen) uitvoeren van een dienst of open activiteit door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Lot to Learn, leveringen van zaken van Lot to Learn en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Lot to Learn, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
 2. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 3. 2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Buro Wierda en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke overeenstemming tussen partijen.
 2. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst accepteert opdrachtgever deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte of overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en zijnvan toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen, langs welke weg ook tot stand gekomen.
 3. Medewerkers van de opdrachtnemer zijn uitsluitend bij machtiging bevoegd bedingen in afwijking van de Algemene Voorwaarden overeen te komen met de opdrachtgever.

Artikel 3 De toepasselijkheid van evt. inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer.
 2. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 3. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 4 Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Offertes van Lot to Learn zijn maximaal 60 dagen geldig en zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt dan pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Lot to Learn. Lot to Learn heeft het recht het aanbod te herroepen.
 2. Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Lot to Learn staan omschreven, wordt door Lot to Learn schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Lot to Learn zijn bevestigd.
 3. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Lot to Learn  aanvangt met de uitvoering van de opdracht en de opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering hiervan, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 5 Uitvoering opdracht

 1. Lot to Learn zorgt dat zij voldoende zijn toegerust om de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en het advies voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen.
 2. Lot to Learn fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
 3. De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Lot to Learn daarin te kennen.
 4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Lot to Learn te melden. Na die termijn wordt geacht dat de opdracht naar behoren is uitgevoerd.
 5. Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Lot to Learn met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.
 6. Lot to Learn is niet eindverantwoordelijk voor maatwerk en de betreffende maatvoering. De maatvoering wordt door betreffende leverancier nagemeten indien nodig.

Artikel 6 Inschakelen van derden

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Lot to Learn , voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 2. Lot to Learn, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Lot to Learn deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.
 3. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Lot to Learn derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Lot to Learn . Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

Artikel 7 Betaling en invorderingskosten

 1. De declaraties van Lot to Learn dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bankrekening van Lot to Learn.
 2. Alle door Lot to Learn gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
 3. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.
 4. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Lot to Learn gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.
 5. De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op Lot to Learn.
 6. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op de een latere declaratie.
 7. Alle vorderingen van Lot to Learn worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 Duur en beëindiging

 1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
 2. Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Lot to Learn, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Lot to Learn wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Buro Wierda gerechtigd te vorderen: 125% van honoranium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Lot to Learn ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9 Vertraging in de uitvoering van de opdracht

 1. Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Lot to Learnniet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Lot to Learn te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Lot to Learn de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10 Afwijkingen van ontwerp

 1. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Lot to Learn en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 Intellectueel eigendomsrechten

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Lot to Learn bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Lot to Learn, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. Lot to Learn heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Lot to Learn, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lot to Learn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Lot to Learn voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever de opdrachtnemer onjuiste en/
  of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Lot to Learn is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Lot to Learn is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. Lot to Learn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lot to Learn is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien het ontwerp van Lot to Learn niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Lot to Learn, dan is Lot to Learn slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Lot to Learn.
 6. Indien Lot to Learn desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 7. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Lot to Learn kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geeindigd, in rechte aanhanging is gemaakt.
 8. Lot to Learn is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Lot to Learnzijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Lot to Learn kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan de Lot to Learn kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Lot to Learn overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Lot to Learn haar medewerkers geestelijk of lichamelijk verhinderd zijn de opdracht naar behoren te vervullen.
 2. Lot to Learn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Lot to Learn haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ingeval van overmacht heeft Lot to Learn het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 4. Indien Lot to Learn bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Lot to Learn gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

 1. Lot to learn is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten.
 2. De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt.

Artikel 15 Geschillen

 1. Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij voorkeur door minnelijke schikking opgelost.
 3. Die geschillen die niet door minnelijke schikking kunnen worden opgelost zullen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waaronder opdrachtnemer ressorteert onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de opdrachtgever binnen een maand nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.
 4. Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 5. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de ondernemer.
 6. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 7. De opdrachtgever heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/